A Nhớ

<B><font color="brown"><marquee scrollamount="4">T, đến từ Đường phố

A Nhớ được nhìn thấy lần cuối:
6/10/15