Bài số 1:
Trong ngày 31/03/J, tại Ngân hàng Argibank chi nhánh Sài Gòn có nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Bà Mai Anh xuất trình CMND và thẻ tiết kiệm có kỳ hạn 4 tháng đề nghị rút tiền trước thời hạn. Biết rằng số dư trên thẻ tiết kiệm là 100.000.000 đồng, ngày gửi 31/03/J, lãi suất là 10%/ năm, lãnh lãi hàng tháng. Đến nay khách hàng đã lãnh lại được 1 tháng.
2. Ông Kiên xuất trình CMND và thẻ tiết kiệm có kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 12%/ năm đề nghị rút tiền trước hạn 3 tháng. Biết rằng số dư trên thẻ tiết kiệm là 100.000.000 đồng.
Xử lý và hạch toán theo thứ tự các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.

Bài số 2:
Tại NH Sacombank, trong ngày 15/9/Y có nghiệp vụ phát sinh kinh tế như sau:
1. Bà Cẩm xuất trình CMND và 500.000.000 đồng tiền mặt đề nghị mở thẻ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 0.9% tháng.
2. Công ty Hòa Trung đề nghị mở tài khoản tiền gửi kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 0.8%/ tháng và chuyển từ tài khoản tiền gửi không kỳ hạn sang với số tiền là 400.000.000 đồng.
3. Bà Tú xuất trình CMND và thẻ tiết kiệm không kỳ hạn đề nghị tất toán thẻ và dùng toàn bộ số tiền cả gốc & lãi để mở thẻ tiết kiệm mới kỳ hạn 3 tháng. Cho biết sao kê thẻ tiết kiệm không kỳ hạn của khách hàng như sau: Mở thẻ ngày 15/08/Y, số tiền 80.000.000 đồng; ngày 20/08/Y, gửi thêm 45.000.000 đồng; ngày 25/08/Y rút 50.000.000 đồng; ngày 31/08/, ngân hàng tính lãi và nhập vào vốn gốc; ngày 5/09/Y, gửi vào 15.000.000 đồng.
1. Cho biết chứng từ kế toán của từng nghiệp vụ nêu trên là gì?
2. Xử lý và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.