75cấu trúc và cụm từ thông dụng trong Tiếng Anh phổ thông

junie aki20/4/11

 1. junie aki

  junie aki New Member

  Bài viết:
  63
  Đã được thích:
  130
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  5/3/11

  75cấu trúc và cụm từ thông dụng trong
  Tiếng Anh phổ thông
  --------------------

  • S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá....để cho ai làm gì...), e.g.1 This structure is too easy for you to remember. E.g.2: He ran too fast for me to follow.
  S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...), e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it. E.g2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
  It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (quá... đến nỗi mà...), e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it. E.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
  S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm gì...), e.g.1: She is old enough to get married. E.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.
  Have/ get + something + done (VpII) (nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...), e.g.1: I had my hair cut yesterday. E.g.2: I’d like to have my shoes repaired.
  It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something (đã đến lúc ai đó phải làm gì...), e.g.1: It is time you had a shower. E.g.2: It’s time for me to ask all of you for this question.
  It + takes/took+ someone + amount of time + to do something (làm gì... mất bao nhiêu thời gian...), e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school. E.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
  To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ngăn cản ai/cái gì... không làm gì..), e.g.1:
  S + find+ it+ adj to do something (thấy ... để làm gì...), e.g.1: I find it very difficult to learn about English. E.g.2: They found it easy to overcome that problem.
  To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing. (Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì), e.g.1: I prefer dog to cat. E.g.2: I prefer reading books to watching TV.
  Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive) (thích làm gì hơn làm gì), e.g.1: She would play games than read books. E.g.2: I’d rather learn English than learn Biology.
  To be/get Used to + V-ing (quen làm gì), e.g.1: I am used to eating with chopsticks.
  • Used to + V (infinitive) (Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa), e.g.1: I used to go fishing with my friend when I was young. E.g.2: She used to smoke 10 cigarettes a day.
  • to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....
  • to be angry at + N/V-ing: tức giận về
  • to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kém về...
  • by chance = by accident (adv): tình cờ
  • to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về...
  • can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: không nhịn được làm gì...
  • to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó...
  • to be interested in + N/V-ing: quan tâm đến...
  • to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc tg làm gì
  • To spend + amount of time/ money + V-ing: dành bao nhiêu thời gian làm gì..
  • To spend + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào việc gì..., e.g.1: I spend 2 hours reading books a day. E.g.2: She spent all of her money on clothes.
  • to give up + V-ing/ N: từ bỏ làm gì/ cái gì...
  • would like/ want/wish + to do something: thích làm gì...
  • have + (something) to + Verb: có cái gì đó để làm
  • It + be + something/ someone + that/ who: chính...mà...
  • Had better + V(infinitive): nên làm gì....
  • hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-ing, e.g.1: I always practise speaking English everyday.
  • It’s + adj + to + V-infinitive: quá gì ..để làm gì
  • Take place = happen = occur: xảy ra
  • to be excited about: thích thú
  • to be bored with/ fed up with: chán cái gì/làm gì
  • There is + N-số ít, there are + N-số nhiều: có cái gì...
  • feel like + V-ing: cảm thấy thích làm gì...
  • expect someone to do something: mong đợi ai làm gì...
  • advise someone to do something: khuyên ai làm gì...
  • go + V-ing: chỉ các trỏ tiêu khiển...(go camping...)
  • leave someone alone: để ai yên...
  • By + V-ing: bằng cách làm...
  • want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ prepare/ happen/ hesitate/ hope/ afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/ refuse + TO + V-infinitive, e.g.1: I decide to study English.
  • for a long time = for years = for ages: đã nhiều năm rồi (dùng trong thì hiện tại hoàn thành)
  • when + S + V(QkĐ), S + was/were + V-ing.
  • When + S + V(qkd), S + had + Pii
  • Before + S + V(qkd), S + had + Pii
  • After + S + had +Pii, S + V(qkd)
  • to be crowded with: rất đông cài gì đó...
  • to be full of: đầy cài gì đó...
  • To be/ seem/ sound/ became/ feel/ appear/ look/ go/ turn/ grow + adj (đây là các động từ tri giác có nghĩa là: có vẻ như/ là/ dường như/ trở nên... sau chúng nếu có adj và adv thì chúng ta phải chọn adj)
  • except for/ apart from: ngoài, trừ...
  • as soon as: ngay sau khi
  • to be afraid of: sợ cái gì..
  • could hardly: hầu như không ( chú ý: hard khác hardly)
  • Have difficulty + V-ing: gặp khó khăn làm gì...
  • Chú ý phân biệt 2 loại tính từ V-ed và V-ing: dùng -ed để miêu tả về người, -ing cho vật. và khi muốn nói về bản chất của cả người và vật ta dùng –ing, e.g.1: That film is boring. E.g.2: He is bored. E.g.3: He is an interesting man. E.g.4: That book is an interesting one. (khi đó không nên nhầm với –ed, chẳng hạn ta nói : a loved man có nghĩa “người đàn ông được mến mộ”, tức là có nghĩa “Bị” và “Được” ở đó)
  • in which = where; on/at which = when
  • Put + up + with + V-ing: chịu đựng...
  • Make use of + N/ V-ing: tận dụng cái gì đó...
  • Get + adj/ Pii
  • Make progress: tiến bộ...
  • take over + N: đảm nhiệm cái gì...
  • Bring about: mang lại
  • Chú ý: so + adj còn such + N
  • At the end of và In the end (cuối cái gì đó và kết cục)
  • To find out : tìm ra, To succeed in: thành công trong...
  • Go for a walk: đi dạo/ go on holiday/picnic: đi nghỉ
  • One of + so sánh hơn nhất + N: một trong những...
  • It is the first/ second.../best + Time + thì hiện tại hoàn thành
  • Live in: sống ở/ Live at + địa chỉ cụ thể/ Live on: sống nhờ vào...
  • To be fined for: bị phạt về
  • from behind: từ phía sau...
  • so that + mệnh đề: để....
  • In case + mệnh đề: trong trường hợp...
  • can/ could/ may might/ will/ would/ shall/ should/ must/ ought to... (modal Verbs) + V-infinitive  :angel::angel::angel::angel::angel::angel:
   

  Các file đính kèm:

  Last edited by a moderator: 20/4/11
  10 Peoples like this
 2. hon_moi_xa

  hon_moi_xa New Member

  Bài viết:
  105
  Đã được thích:
  47
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  26/4/11
  nên down về các bạn ạ