Dịch vụ kế toán và các quy định về kiểm toán

sungdongin10/7/15

 1. sungdongin

  sungdongin New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  10/7/15
  Ước tính của dịch vụ kế toán là một giá trị gần đúng của một chỉ tiêu liên quan đến Báo cáo tài chính được ước tính trong trường hợp thực tế đã phát sịnh nhưng chưa có số liệu chính xác hoặc chưa có phương pháp tính toán chính xác hơn, hoặc một chỉ tiêu thực tế chưa phát sinh nhưng đã được ước tính để lập BÁO CÁO TÀI CHÍNH. Biểu hiện cụ thể của các ước tính chỉ tiêu đã phát sinh là dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), chi phí trả trước, giá trị sản phẩm dở dang, doanh thu ghi nhận trước, doanh thu Hợp đồng xây dựng dở dang và biểu hiện cụ thể của ước tính chỉ tiêu chưa phát sinh là dự phòng chi phí bảo hành, chi phí trích trước…
  [​IMG]
  Theo quy định của chuẩn mực của dịch vụ kế toán VN số 29- Thay đổi chính sách của dịch vụ kế toán, ước tính của dịch vụ kế toán và các sai sót thì các thay đổi ước tính của dịch vụ kế toán sẽ được áp dụng phi hồi tố và được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ có thay đổi nếu như những thay đổi đó ảnh hưởng đến kỳ hiện tại hoặc của kỳ có thay đổi và các kỳ sau đó nếu thay đổi ảnh hưởng đến chúng, trừ trường hợp nếu sự thay đổi ước tính của dịch vụ kế toán dẫn đến thay đổi tài sản, nợ phải trả hoặc thay đổi một khoản mục trong vốn chủ sở hữu thì thay đổi ước tính của dịch vụ kế toán đó sẽ được ghi nhận bằng cách điều chỉnh giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả hay khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu liên quan.

  Việc sử dụng các ước tính của dịch vụ kế toán với độ tin cậy hợp lý là một phần không thể thiếu được trong việc lập BÁO CÁO TÀI CHÍNH và không vì là ước tính của dịch vụ kế toán mà bị coi là kém tin cậy. Thật vậy, mặc dù là ước tính của dịch vụ kế toán nhưng vẫn phải có cơ sở tính toán và xác định chứ không thể ước tính một cách tùy ý, ví dụ như trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi- đây là một ước tính của dịch vụ kế toán và của dịch vụ kế toán doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/2/2006 hướng dẫn về việc trích lập các khoản dự phòng trong đó có khoản dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi: trích lập 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm, 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm, 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu qua hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm. Hay quy định trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư tài chính như hình 1.
  [​IMG]
  Khi tiến hành dịch vụ, Kiểm toán viên (Kế TOÁN VIÊN) phải thu thập đầy đủ bằng chứng của dich vu ke toan thích hợp để có kết luận về tính hợp lý của các ước tính của dịch vụ kế toán trong từng trường hợp cụ thể. Các thông tin cần thiết đủ sức thuyết phục về tính hợp lý của các ước tính của dịch vụ kế toán phải được trình bày trong thuyết minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH. Theo quy định của chuẩn mực kiểm toán VN số 540- Kiểm toán các ước tính của dịch vụ kế toán, Kế TOÁN VIÊN phải áp dụng một hoặc áp dụng kết hợp các phương pháp sau trong quá trình của