giúp mình với cần gấp lắm cam ơn nhiều nhiều ghi cách giai nha

quangvu115/6/14

 1. quangvu1

  quangvu1 New Member

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  15/6/14
  cau1:
  Sensation Co. đang xem xét một dự án có dòng tiền thuần là $30.000 mỗi năm
  từ năm 1 đến năm 4; $35.000 mỗi năm từ năm 5 đến năm 9; $40.000 trong năm 10. Chi
  phí đầu tư cho dự án là $150.000 và chi phí sử dụng vốn là 10%. Thời gian hoàn vốn
  không chiết khấu của dự án này là:
  A. 5,23 năm
  B. 4,86 năm
  C. 4,00 năm
  D. 6,12 năm
  Đáp án: B
  Câu 2. Calen Co. đang xem xét một dự án có chi phí đầu tư $100.000. Dự án có thời
  hạn 5 năm và dòng tiền thuần mỗi năm là $25.000. Biết chi phí sử dụng vốn của dự án
  là 5%, hiện giá thuần của dự án là:
  A. $8.237
  B. $108.237
  C. $25.000 D. $75.000
  Đáp án: A
  Câu 3. Biết rằng chi phí sử dụng vốn bình quân của AirCo. là 10%. Công ty nên chọn
  dự án độc lập nào sau đây:
  A. Dự án A với chi phí đầu tư $1.000.000 và NPV=$3.200.
  B. Dự án B có thời gian hoàn vốn 3 năm.
  C. Dự án C với chi phí đầu tư $1.000.000 và IRR=9,7%.
  D. Dự án D có PI=9,5%.
  Đáp án: A
  Câu 4. Cổ phần phổ thông của Anthony Steel có beta là 1,2. Lãi suất phi rủi ro là 5%
  và phần bù rủi ro thị trường là 6%. Hãy ước lượng chi phí vốn cổ phần của công ty.
  A. 7,2%
  B. 11,0%
  C. 12,2%
  D. 12,4%
  Đáp án: C
  Câu 5. Cấu trúc vốn của một công ty được xem là tối ưu khi nợ chiếm 40% và vốn
  chủ sở hữu chiếm 60%. Với rd = 6%, thuế suất = 40%, P0 = $25, g = 0, D0 = $2, tính chi
  phí sử dụng vốn bình quân của công ty.
  A. 6,0%
  B. 6,2%
  C. 7,0%
  D. 7,2%
  Đáp án: B
  Câu 6. Target Co. dự định thay thế máy in hiện tại của công ty, chi phí mua máy mới
  là $60.000. Máy cũ có nguyên giá $40.000, thời gian hữu dụng 6 năm, giá trị sổ sách
  hiện tại là $30.000 và giá trị thị trường là $24.000. Biết rằng thuế suất là 40%, nếu công
  ty thanh lý máy cũ bằng với giá thị trường, dòng tiền đầu tư ban đầu của máy mới là:
  A. $22.180
  B. $30.000
  C. $33.600
  D. $36.000
  Đáp án: C
  cau 7 Sử dụng dữ liệu sau để trả lời 2 câu tiếp theo.
  Staton Inc. đang xem xét mua máy chuyên dùng mới với chi phí $40.000 và sử dụng
  trong 5 năm. Việc đưa vào sử dụng máy mới sẽ làm chi phí sản xuất (bao gồm khấu
  hao) giảm đi $8,333 mỗi năm. Thiết bị được khấu hao trong 6 năm theo phương pháp
  đường thẳng. Công ty sẽ thanh lý máy này sau 5 năm sử dụng, giá trị thanh lý trước
  thuế cuối năm 5 dự kiến là $10.000. Biết rằng thuế suất là 40%, chi phí sử dụng vốn là
  9%. Câu 3. Chi phí khấu hao hàng năm của máy mới là:
  A. $6.667
  B. $15.000
  C. $9.000
  D. $10.000
  Đáp án: A
  Câu 8. Dòng tiền hoạt động tăng thêm hàng năm là:
  A. $11.667
  B. $7.667
  C. $5.000
  D. $6.667
  Đáp án: A


  đe: Angel Horses Co. đang xem xét việc sản xuất sản phẩm mới, chi phí đầu tư ban đầu cho
  dây chuyền sản xuất là $8 triệu. Nhu cầu thị trường và dòng tiền thuần trong 2 năm như
  sau: Cầu thị trường Xác suất Dòng tiền thuần hằng năm
  (triệu $)
  Năm 1 Năm 2
  Cao 30% 10 10
  Trung bình 50% 8 8
  Thấp 20% 1 1
  Chi phí sử dụng vốn 15%, lãi suất phi rủi ro 6%.
  Câu 10. NPV kỳ vọng của dự án là:
  A. $3,71 triệu.
  B. $6,89 triệu.
  C. $19,00 triệu.
  D. $7,20 triệu.
  Đáp án: A
  Câu 11. Trường hợp công ty hoãn dự án lại 1 năm để có thêm thông tin về cầu thị trường,
  nếu cầu thị trường thấp thì công ty sẽ không thực hiện đầu tư. NPV kỳ vọng của dự án
  tại thời điểm hiện tại là:
  A. $7,89 triệu.
  B. $3,15 triệu.
  C. $3,86 triệu.
  D. $4,05 triệu.
  Đáp án: C
  Câu 12. Russell Securities có tổng tài sản 100 triệu $. Thuế suất thuế thu nhập doanh
  nghiệp là 40%. Gần đây, báo cáo tài chính của công ty cho thấy sức sinh lợi cơ bản
  (BEP) là 15% và ROA là 9%. Hỏi chi phí lãi vay của công ty là bao nhiêu?
  A. $ 0
  B. $ 2.000.000
  C. $ 6.000.000
  D. $15.000.000
  Đáp án: A
  Câu13. Tính giá thị trường một cổ phần của doanh nghiệp nếu biết: vốn chủ sở hữu
  = 1.250$, P/E = 5, số cổ phần đang lưu hành = 25, P/B = 1,5.
  A. $ 75.00
  B. $ 10.00
  C. $166.67
  D. $133.32
  Đáp án: A
  Câu 14. Một công ty có biên lợi nhuận thuần = 15%, doanh thu thuần = 20.000.000$.
  Công ty có nợ = 7.500.000$, tổng tài sản = 22.500.000$ và chi phí sử dụng nợ sau thuế
  = 5%. Tính ROA của công ty.
  A. 8.4%
  B. 10.9%
  C. 12.0%
  D. 13.3%
  Đáp án: D
  Câu 15 Tapley Dental Supply Company có thông tin sau: lợi nhuận thuần = 240$,
  doanh thu = 10.000$, tổng tài sản = 6.000$, D/A = 75%, TIE = 2, CR = 1,2, BEP =
  13,33%. Nếu Tapley cải tiến hoạt động, cắt giảm chi phí hoạt động, tăng lợi nhuận thuần
  đạt đến 300$ mà không ảnh hưởng đến doanh thu hoặc tổng tài sản (toàn bộ lợi nhuận
  tăng thêm sẽ được trả cổ tức), thì ROE của công ty tăng thêm bao nhiêu?
  A. 5.50%
  B. 3.50%
  C. 4.00%
  D. 4.25%
  Đáp án: C

  Câu16 Công ty Aladin có thông tin trên báo cáo tài chính vào cuối năm N như sau:
  Bảng cân đối kế toán (USD):
  Tài sản lưu động 850 Nợ ngắn hạn 320
  Tài sản cố định thuần 3.275 Nợ dài hạn 1.330
  Vốn cổ phần 2.475
  Tổng cộng 4.125 Tổng cộng 4.125
  Bảng báo cáo kết quả kinh doanh (USD)
  Doanh thu 5.000
  Giá vốn hàng bán 3.500
  Khấu hao 800
  Lãi vay 200
  Thuế (35%) 175
  Lợi nhuận thuần 325
  Cổ tức 130
  Công ty dự báo doanh thu năm kế hoạch là 5.600 USD. Giả định, nợ ngắn hạn không
  bao gồm nợ vay, nợ dài hạn được duy trì không đổi. Hỏi giá trị nguồn tài trợ bên ngoài
  (AFN) là bao nhiêu?
  A. 456,60 USD B. 222,60 USD
  C. 238,20 USD
  D. 495,00 USD
  Đáp án: C
  Câu 17 Công ty Kenney có báo cáo kết quả kinh doanh vào cuối năm 20X0 như sau:
  Doanh thu: 7.000
  Chi phí hoạt động: 3.000
  EBIT: 4.000
  Chi phí lãi vay: 200
  Lợi nhuận trước thuế (EBT): 3.800
  Thuế (40%): 1.520
  Lợi nhuận thuần: 2.280
  Công ty dự báo doanh thu bán hàng sẽ tăng 10% trong năm 20X1 và chi phí hoạt động
  tăng theo tỷ lệ doanh thu. Chi phí lãi vay của công ty dự kiến sẽ duy trì ở mức 200 USD,
  thuế suất vẫn ở mức 40%. Công ty dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức là 50%. Hỏi lợi nhuận giữ
  lại được dự báo cho năm 20X1 là bao nhiêu?
  A. 1.140 USD
  B. 1.260 USD
  C. 1.440 USD
  D. 1.790 USD
  Đáp án: B
  Câu 18. Năm 2010 công ty Hakata cho CEO được hưởng quyền chọn mua 1 triệu CP
  với giá 20$/CP, thời hạn 10 năm, có thể thực hiện 3 năm sau khi phát hành. Năm 2014
  giá cổ phiếu là 30$. Nếu CEO thực hiện quyền chọn thì sẽ có thu nhập bao nhiêu ?
  A. $10 triệu.
  B. $20 triệu.
  C. $30 triệu.
  Câu 2. Năm 2010 công ty Hakata cho CEO được hưởng quyền chọn mua 1 triệu CP
  với giá 20$/CP, thời hạn 10 năm, có thể thực hiện 3 năm sau khi phát hành. Năm 2014
  giá cổ phiếu là 30$. Nếu CEO thực hiện quyền chọn thì sẽ có thu nhập bao nhiêu ?
  A. $10 triệu.
  B. $20 triệu.
  C. $30 triệu.
  Câu 19. Năm 2010 công ty Hakata cho CEO được hưởng quyền chọn mua 1 triệu CP
  với giá 20$/CP, thời hạn 10 năm, có thể thực hiện 3 năm sau khi phát hành. Năm 2014
  giá cổ phiếu là 30$. Nếu CEO thực hiện quyền chọn thì sẽ có thu nhập bao nhiêu ?
  A. $10 triệu.
  B. $20 triệu.
  C. $30 triệu.