Hệ thống câu hỏi môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam 2013

ngoc anh11/5/13

 1. ngoc anh

  ngoc anh New Member

  Bài viết:
  22
  Đã được thích:
  12
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  3/6/11
  Câu 1: Nguyên nhân thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?
  Câu 2: Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Và ý nghĩa của vấn đề?
  Câu 3: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã xác định những vấn đề cơ bản gì của cách mạng Việt Nam?
  Câu 4: Làm rõ những nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
  Câu 5. Nêu nội dung cơ bản của Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930?
  Câu 6: Trình bày nhận thức mới của Đảng giai đoạn đấu tranh 1936 – 1939?
  Câu 7: Trình bày hoàn cảnh lịch sử để Đảng ta đề ra chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 1939 – 1945?
  Câu 8: Trình bày nội dung và ý nghĩa của chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng giai đoạn 1939 - 1945?
  Câu 9: Trình bày hoàn cảnh lịch sử cách mạng Việt Nam sau tháng Tám năm 1945?
  Câu 10: Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng giai đoạn 1946 đến 1947?
  Câu 11: Trình bày nội dung và ý nghĩa của Nghi quyết Ban chấp hành Trung ương lần thứ 15 (1/1959)?
  Câu 12: Nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng được đề ra tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 11 và Hội nghị Trung ương lần thứ 12 năm 1965 như thế nào?
  Câu 13: Trình bày quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá của Đảng từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đến Đại hội Đảng toàn quóc lần thứ XI?
  Câu 14: Trình bày định hướng của Đảng về đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn?
  Câu 15: Trình bày định hướng của Đảng về chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ?
  Câu 16: Nêu những nội dung cơ bản quan điểm của Đảng về định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức?
  Câu 17: Những hạn chế của cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp được Đại hội VI đánh giá như thế nào?
  Câu 18: Vì sao kinh tế thị trường tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội?
  Câu 19: Trình bày những tiêu chí thể hiện tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta?
  Câu 20: Trình bày quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta?
  Câu 21: Đổi mới tư duy về hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới có mấy vấn đề?
  Câu 22: Trình bày mục tiêu, quan điểm xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới?
  Câu 23: Hãy nêu những nội dung cơ bản về chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới?
  Câu 24: Hãy nêu những nội dung cơ bản về chủ trương xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới?
  Câu 25: Trình bày quan điểm của Đảng: Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội?
  Câu 26: Trình bày quan điểm của Đảng: Giáo dục và đào tạo, cùng với khoa học và công nghệ đ¬ược coi là quốc sách hàng đầu?
  Câu 27: Trình bày nhận thức của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội tại Đại hội VI?
  Câu 28: Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng có mấy nội dung?
  Câu 29: Khái quát tình hình trong nước tác động đến đường lối đối ngoại của Đảng giai đoạn 1975-1986?
  Câu 30: Trình bày cơ hội và thách thức tác động đến đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam?
  Câu 31: Trình bày tư tưởng chỉ đạo đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng?
  Câu 32: Trình bày nội dung cơ bản một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế?
   
 2. Tiểu Phi Long

  Tiểu Phi Long New Member

  Bài viết:
  32
  Đã được thích:
  10
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  1/4/12
  Mình có file trả lời các câu hỏi trên nè, chỉ những câu mà thầy cô bảo học thôi, các câu thầy cô bảo bỏ thì các bạn tự làm nhá =))
  De cuong duong loi
   

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. câu hỏi 1939 1945

  ,
 2. cau hoi chu truong dau tranh 1939 den nam 1945

  ,
 3. mot so cau hoi ve duong loi doi moi

  ,
 4. những câu hỏi về đường lối đối ngoại của đảng,
 5. cau hoi ve chu truong 1939 den 1945,
 6. cau hoi lien quan den duong loi ,
 7. cau hoi chu truong dau tranh 1939-1945,
 8. duong loi cach mang vn 1945-1975 cau hoi,
 9. câu hoi hay mon duong loi ve chu truong dau tranh nam 1939- 1945,
 10. trang web duong loi đang giai đoan 1930 - 1975,
 11. câu hỏi về đường lối đối ngoại,
 12. câu hỏi liên quan đến đường lối đối ngoại,
 13. cau hoi vi sao mon duong loi cach mang,
 14. Những câu hỏi kiểm tra trong giai đoạn 1939-1945,
 15. chu chuong duong noi cua dang 1939-1945,
 16. những câu hỏi ôn thi đường lối đảng cộng sản,
 17. Câu hỏi đườg lối cách mạng về đối ngoại,
 18. cau hoi va tra loi mon hoc lich su dang cong san viet nam,
 19. cac cau hoi lien quan den chu truong dau tranh tu nam 1939 den nam 1945,
 20. cac cau hoi ve chu truong dau tranh tu 1939 den 1945