Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn

lazy.nta17/6/15

 1. lazy.nta

  lazy.nta New Member

  Bài viết:
  21
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  3
  Tham gia ngày
  13/5/15
  Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ
  hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa
  đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC), hóa
  đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm:

  Tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hóa đơn
  phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt
  đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...))
  Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in), tên và
  mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn (đối với hóa
  đơn tự in)
  Tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn
  điện tử (đối với hóa đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của
  người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.
  Trường hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng, tổ chức
  tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hóa đơn thu phí dịch vụ tự in thì gửi
  Thông báo phát hành hóa đơn kèm theo hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý,
  đăng ký cấu trúc tạo số hóa đơn, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.
  Đối với các số hóa đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết
  có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hóa đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không
  thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn
  có nhu cầu sử dụng hóa đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào
  bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều
  chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp
  (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/Tt-BTC).
  Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản
  lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa
  sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi
  chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng
  (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) và thông
  báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế nơi
  chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử
  dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa
  sử dụng hết thì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả
  hủy hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hóa
  đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.
  Hóa đơn mẫu là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao
  cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in
  hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn. Hóa đơn mẫu kèm thông báo phát hành để
  gửi cơ quan Thuế và để niêm yết tại các cơ sở sử dụng bán hàng hóa, dịch vụ là
  liên giao cho người mua hàng.
  Trường hợp tổ chức khi thay đổi tên, địa chỉ thông báo phát hành số lượng hóa đơn
  còn tiếp tục sử dụng không có hóa đơn mẫu hoặc các chi nhánh trực thuộc sử dụng
  chung mẫu hóa đơn với trụ sở chính khi thông báo phát hành hóa đơn không đủ
  hóa đơn mẫu thì được sử dụng 01 số hóa đơn đầu tiên sử dụng theo tên, địa chỉ mới
  hoặc được phân bổ để làm hóa đơn mẫu. Trên hóa đơn dùng làm mẫu gạch bỏ số
  thứ tự đã in sẵn và đóng chữ “Mẫu” để làm hóa đơn mẫu. Các hóa đơn dùng làm
  hóa đơn mẫu không phải thực hiện thông báo phát hành (không kê khai vào số
  lượng hóa đơn phát hành tại Thông báo phát hành hóa đơn).
  Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế
  quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử
  dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát
  hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ
  ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời
  gian sử dụng hóa đơn.

  Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi,
  nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không
  cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.
  Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu
  hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực
  thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
  Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu
  hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị
  trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát
  hành hóa đơn.
  * Nguồn tham khảo:
  Điều 9 Chương II, Thông tư 39/2014/Tt-BTC ban hành ngày 31/03/2014.
  Khoản 5, Điều 3,Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015
  Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn đã quan tâm! Tìm hiểu thêm về GDT:
  http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan/