Kế hoạch của HVNH về việc tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

banhkinhakdemi28/1/13

 1. banhkinhakdemi

  banhkinhakdemi .:Tận nhân lực - Tri thiên mệnh:.

  Bài viết:
  3,492
  Đã được thích:
  244
  Điểm thành tích:
  63
  Tham gia ngày
  20/8/11
  Thực hiện Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Quyết định số 178/QĐ-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Học viện Ngân hàng ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, với các nội dung sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
  1. Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến.
  Phát huy quyền làm chủ, phát huy trí tuệ, sự tham gia đóng góp của Học viện Ngân hàng với vai trò là Cơ sở đào tạo của Ngành Ngân hàng trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
  2. Yêu cầu: Việc tổ chức lấy ý kiến trong toàn Học viện phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai, bảo đảm chất lượng, tiến độ, thiết thực và tiết kiệm; Ý kiến đóng góp phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác.
  Đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, ban lãnh đạo và người đứng đầu các đơn vị trong Học viện.

  II. TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN TRONG TOÀN HỌC VIỆN.
  1. Đối tượng lấy ý kiến
  Các Phân viện Bắc Ninh, Phú Yên, Cơ sở đào tạo Sơn Tây, các Khoa, Bộ môn, các Phòng, Trung tâm (sau đây gọi chung là các đơn vị).
  2. Nội dung lấy ý kiến
  Lấy ý kiến về toàn bộ dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ tổ quốc, bộ máy nhà nước, hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp.
  Các đơn vị thuộc Học viện Ngân hàng có thể tham gia ý kiến vào toàn bộ dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, tập trung đóng góp ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của đơn vị mình.
  3. Hình thức lấy ý kiến
  a) Góp ý bằng văn bản gửi về Phòng Tổ chức cán bộ.
  b) Thảo luận tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm.
  4. Trách nhiệm của các đơn vị trong Học viện:
  a) Phòng Tổ chức cán bộ:
  - Làm đầu mối tổ chức thực hiện, đôn đốc các đơn vị trong toàn Học viện tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo các nội dung của Kế hoạch.
  b) Các đơn vị thuộc Học viện Ngân hàng: triển khai thực hiện theo nội dung của Kế hoạch, xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của đơn vị gửi đến phòng Tổ chức cán bộ.
  c) Văn phòng Học viện có trách nhiệm phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ trong việc:
  - Đăng tải nội dung kế hoạch cùng các thông tin, tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên trang Website của Học viện.
  d) Bộ môn Luật: Phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Ngân hàng tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc tổng hợp ý kiến của các đơn vị đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Học viện Ngân hàng theo nội dung mục III gửi đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Pháp chế).
  e) Phòng Tài chính - Kế toán có trách nhiệm phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc bố trí kinh phí cho việc tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo hướng dẫn tại công văn số 152/BTC-HCSN của Bộ Tài chính v/v xây dựng quyết toán sử dụng và thanh toán kinh phí lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

  III. BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992.
  1. Báo cáo tổng hợp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 phải tập hợp và phản ánh đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đơn vị, cá nhân.
  2. Báo cáo tổng hợp ý kiến vể dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các đơn vị thuộc Học viện Ngân hàng và Báo cáo tổng hợp ý kiến của Học viện Ngân hàng cần thể hiện các nội dung sau:
  - Đánh giá chung về dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
  - Ý kiến về từng nội dung trong dự thảo (theo từng chương), trong đó nêu rõ những nội dung tán thành hoặc không tán thành; lý do tán thành hoặc không tán thành; những nội dung cần sửa đổi, hướng sửa đổi và lý do của việc sửa đổi; những nội dung cần bổ sung mới hoặc đưa ra khỏi dự thảo sửa đổi Hiến pháp;
  - Về bố cục và kỹ thuật xây dựng Hiến pháp.

  IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
  1. Các đơn vị thuộc Học viện Ngân hàng tải các tài liệu phục vụ cho việc lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại đây, tổ chức lấy ý kiến trong đơn vị, xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, gửi về Phòng Tổ chức cán bộ chậm nhất đến ngày 5/2/2013.
  2. Trong thời gian từ ngày 18 đến 19/2/2013 tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Học viện Ngân hàng.
  3. Chậm nhất đến ngày 20/2/2013, báo cáo tổng hợp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Học viện Ngân hàng, gửi về Ngân hàng Nhà nước.