Lời mở đầu hay trong báo cáo công ty cổ phần Dệt Đông Quang

Thảo luận trong 'Sinh viên rao vặt' bắt đầu bởi ngokbuon, 28/6/16.

  1. ngokbuon Member

    viết báo cáo tốt nghiệp Sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ mang lại những thành tựu lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xu hƣớng toàn cầu hoá hội nhập kinh tế AFTA và WTO cũng tạo ra những cơ hội để các doanh nghiệp tận dụng lợi thế so sánh trong thƣơng mại, nhƣng bên cạnh đó nó lại gây ra áp lực cạnh tranh gay gắt, tạo ra những thách thức không nhỏ với bất kì quốc gia và doanh nghiệp nào không tìm đƣợc cách tiếp cận hợp lí. Để đứng vững và thành công, các doanh nghiệp không đơn giản chỉ cạnh tranh nhau dựa trên lĩnh vực kinh doanh sản phẩm dịch vụ, mà chủ yếu họ dựa vào lợi thế cạnh tranh về nguồn nhân lực của công ty mình. Phát huy nhân tố con ngƣời là vấn đề rộng lớn và rất phức tạp. Làm thế nào để phát huy đƣợc nhân tố con ngƣời để họ phục vụ tốt nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng, kinh tế đất nƣớc nói chung. Thực tế và thời đại ngày nay chứng minh rằng tạo động lực cho ngƣời lao động là xu thế tất yếu buộc các doanh nghiệp cần phải quan tâm bởi vì lợi ích to lớn mà nó đem lại. Xã hội ngày càng trở nên công bằng, dân chủ, văn minh, đời sống con ngƣời đƣợc nâng cao, ngƣời lao động không đơn thuần chỉ trú trọng đến mức lƣơng nhận đƣợc, mà ngoài ra họ còn có nhiều mối quan tâm khác, đặc biệt là vấn đề thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội nói chung và bản thân những ngƣời công nhân nói riêng. Nếu các doanh nghiệp chỉ hám lợi mà bỏ qua lợi ích của ngƣời lao động để giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận thì chắc chắn các doanh nghiệp sẽ khó có thể hoạt động một cách ổn định và lâu dài. Còn đối với ngƣời tiêu dùng, họ ngày càng đặt ít niềm tin vào sản phẩm, vào doanh nghiệp, tạo nên áp lực cho doanh nghiệp phải hành xử đúng mực để gây dựng lòng tin và khẳng định thƣơng hiệu. Do đó, không phải ngẫu nhiên trong những năm gần đây, trên sách báo và nhiều diễn đàn ở Việt Nam, thuật ngữ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đang đƣợc sử dụng ngày càng phổ biến và đƣợc đặc biệt quan tâm. Mặc dù, vấn đề này đối với các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ, có những doanh nghiệp còn chƣa biết đến và chƣa nhận thức đƣợc tầm quan trọng của nó, song việc thực hiện TNXH hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của chiến lƣợc phát triển bền vững mà các doanh nghiệp đặt ra. Ngay từ thời điểm này chúng ta phải có những hành động định hƣớng đúng dắn cho doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình, trƣớc tiên là đối với đội ngũ công nhân – lực lƣợng lao động cốt lõi, gắn bó lâu dài với tổ chức, và có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của doanh nghiệp. làm thuê báo cáo thực tập Sau thời gian thực tập và làm việc tại công ty Cổ Phần dệt Đông Quang, cùng với việc nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề đặt ra, trong vô số cách thức tạo động lực lao động, tác giả quyết định đi sâu nghiên cứu về việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và lựa chọn“Một số giải pháp tạo động lực làm việc cho công nhân thông qua việc thực hiện TNXH tại Công ty Cổ phần dệt Đông” để làm đề tài khoá luận tốt nghiệp của mình với hi vọng có thể vận dụng những kiến thức đã học ở nhà trƣờng vào trong thực tiễn, để tìm hiểu về TNXH mà doanh nghiệp đang thực hiện, từ đó nhận xét khách quan và đƣa ra một số giải pháp cải thiện hiệu quả công tác tạo động lực tại công ty, qua đó nâng cao chất lƣợng công việc cũng nhƣ NSLĐ của công nhân, làm cho NLĐ ngày càng yêu quý công việc, gắn bó, trung thành và cống hiến hết mình cho Công ty.
    Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này