Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại tổng công ty Than Việt Nam

luan van1/7/13

 1. luan van

  luan van New Member

  Bài viết:
  23
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  3/4/13
  ChươngI:
  Lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị
  trường .
  I. Tầm quan trọng của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp 61. Hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
  1.1. Khái niệm và phân loại doanh ngiệp.
  1.2 Hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
  1.3 Môi trường hoạt động của doanh nghiệp.
  2. Tầm quan trọng của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .
  2.1 Khái niệm và phân loại vốn.
  2.2. Chi phí vốn
  Tầm quan trọng của vốn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  II. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
  1. Hiệu quả sử dụng vốn.
  2. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn của doang nghiệp .
  2.1. Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn .
  2.2. Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng VCĐ của doanh nghiệp.
  2.3. Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng VLĐ của doanh nghiệp.
  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn.
  3.1. Nhân tố khách quan.
  3.2. Nhân tố chủ quan.
  III. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong
  nền kinh tế thị trường.
  1. Lựa chọn phương án kinh doanh, phương án sản phẩm.
  2. Lựa chọn và sử dụng hợp lí các nguồn vốn.
  3. Tổ chức và quản lý tốt quá trình sản xuất kinh doanh
  4. Quản lí TSCĐ, VCĐ.
  5. Quản lý TSLĐ, VLĐ.
  6. Mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh .
  7. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích hoạt động kinh tế.
  Chương II:
  Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Than Việt Nam(tct tvn)
  I. Tổng quan về TCT TVN
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của TCT TVN.
  2 Cơ cấu tổ chức của TCT TVN.
  3 Tình hình sản xuất kinh doanh tại TCT TVN.
  Thực trạng về quản lý và sử dụng vốn tại TCT TVN.
  1. Khái quát chung về nguồn vốn của TCT TVN
  1.1. Nguồn hình thành vốn của TCT TVN.
  1.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư vào các loại tài sản.
  2. Tình hình sử dụng vốn của TCT TVN.
  2.1. Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn tại TCT TVN.
  2.2. Hiệu quả sử dụng VLĐ tại TCT TVN.
  2.3. Hiệu quả sử dụng VCĐ tại TCT TVN.
  Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại TCT TVN.
  1. Kết quả đạt được và nguyên nhân.
  1.1. Kết quả
  1.2. Nguyên nhân dẫn đế thành công
  2. Hạn chế và nguyên nhân
  2.1. Hạn chế.
  2.2. Nguyên nhân.
  Chương III:
  Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại TCT TVN
  Định hướng hoạt động của TCT TVN
  Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại TCT TVN
  1. Các giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại TCT TVN.
  1.1. Về công tác lập và thực hiện kế hoạch
  1.2. Về tổ chức và đào tạo
  1.3. Về nghiên cứu phát triển
  1.4. Về nguyên tắc hạch toán kinh doanh
  2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại TCT TVN.
  2.1. Tăng cường công tác quản lý , bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ
  2.2. Tăng cường việc thu hồi VCĐ
  2.3. Tăng cường đổi mới TSCĐ
  2.4. Tăng cờng việc tài trợ cho TSCĐ
  3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả VLĐ tại TCT TVN.
  3.1. Tăng doanh số bán hàng
  3.2. Tiết kiệm chi phí bán hàng và chi phí quản lý
  3.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất
  3.4. Quản lí dự trữ định mức hàng hoá
  3.5. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu
  3.6. Kế hoạch hoá việc sử dụng vốn
  3.7. Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ
  Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại TCT TVN.
  1. Tăng cưỡng nguồn VLĐ do nhà nước cấp
  2. Ngân hàng cần thay đổi hạn mức tín dụng cho TCT
  3. Tăng cường công tác quản lý thị trường của nhà nước

  Tải về: giai phap nang cao hieu qua su dung von