Quan điểm của Đảng

bống4/4/11

 1. bống

  bống New Member

  Bài viết:
  225
  Đã được thích:
  63
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  6/3/11
  Nguyễn Thị Thuý Quỳnh.
  Quan điểm 3, 4 về giải quyết các vấn đề xã hội .


  Đại hội lần thứ X của Đảng (4-2006), trong khi khẳng định những thành tựu đạt được là cơ bản, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế trong việc tổ chức thực hiện một số chính sách xã hội như: Kết quả xoá đói giảm nghèo chưa thật vững chắc, nguy cơ tái nghèo còn lớn; khoảng cách chênh lệch về thu nhập, mức sống giữa các tầng lớp nhân dân, giữa các vùng có xu hướng doãng ra; nhu cầu về việc làm ở thành thị và nông thôn chưa được đáp ứng tốt; tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng tăng... Để khắc phục tình trạng trên, Đại hội X đề ra chủ trương “Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng buớc và từng chính sách phát triển”.
  Những vấn đề xã hội đã được Đại hội Đảng lần thứ X nhận thức và giải quyết toàn diện cả ở góc độ mục tiêu và hệ thống giải pháp trong tổng thể các chính sách phát triển, mà ở đó con người thực sự là trung tâm, là động lực và mục tiêu của phát triển xã hội bền vững.


  Quan điểm 3:
  Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ.
  Một vấn đề có tính quy luật là chỉ có trên cơ sở phát triển kinh tế mới có điều kiện để làm tốt chính sách xã hội. Như vậy, yêu cầu này nhằm nhấn mạnh phải tập trung phát triển kinh tế, một nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách xã hội, không chỉ đảm bảo cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế mà còn thúc đẩy kinh tế phát triển. Sự gắn bó giữa quyền lợi và nghĩa vụ, cống hiến và hưởng thụ là vấn đề có tính nguyên tắc trong xã hội. Chủ nghĩa xã hội mà ta đang xây dựng là do nhân dân thực hiện. Nhà nước chỉ tạo điều kiện và môi trường để nhân dân bằng lao động của mình không ngừng nâng cao đời sống cho mình và tham gia vào sự phát triển của xã hội. Gắn nghĩa vụ với quyền lợi cống hiến với hưởng thụ là đảm bảo sự công bằng trong đời sống xã hội, chống ỷ lại, trông chờ, thụ động.


  Quan điểm 4:
  Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu ngưòi gắn với chỉ tiêu phát triển con người (HDI), và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội.
  Từ điểm xuất phát thấp, trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa, hiện đại hoá đất nước, chúng ta phải quan tâm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, rút ngắn khoảng cách giữa nuớc ta với các nước trong khu vực trên thế giới. Vì vậy, coi trọng chỉ tiêu GDP là rất cần thiết. Mặt khác, mục tiêu phát triển kinh tế là để phục vụ con người, để con người phát triển toàn diện. Chỉ tiêu HDI liên quan trực tiếp đến các mức độ đáp ứng các nhu cầu xã hội của con người đến chất lượng cuộc sống. Tăng trưởng GDP là cơ sở để thực hiện chiến lựơc con người và các chính sách xã hội. Vì vậy, Đại hội X xác định yêu cầu coi trọng chỉ tiêu GDP phải gắn liền với chỉ tiêu con người HDI trong suốt quá trình phát triển và trong từng chính sách kinh tế-xã hội.
  Quan điểm này khẳng định mục tiêu cuối cùng và cao nhất của sự phát triển phải là vì con ngưòi, vì một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Phát triển phải bền vững, không chạy theo số lượng tăng trưởng.
   
  1 People like this