Quy tắc nhấn âm!

TiengAnh.com.vn16/10/11

 1. TiengAnh.com.vn

  TiengAnh.com.vn Miss in action / Kill in action

  Bài viết:
  54
  Đã được thích:
  53
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  14/5/11
  1. TỪ MỘT ÂM TIẾT(ONE-SYLLABLE WORDS)
  .
  Những từ có một âm tiết đều có trọng âm trừ những từ ngữ pháp (grammatical words) như: in, on, at, to, but, so…
  .
  Ví dụ: ’speech, ‘day, ’school, ‘learn, ‘love…

  .

  2. TỪ HAI ÂM TIẾT (TWO-SYLLABLE WORDS)

  – Những từ có hai âm tiết: hầu hết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.
  Ví dụ: ‘happy, ‘pretty, ‘beauty, ‘mostly, ‘basic…

  – Những từ có hai âm tiết nhưng âm tiết thứ nhất là một tiền tố (prefix) thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
  Ví dụ: be’hind, pro’long, un’wise, pre’pare, re’do…

  – Những động từ (v) có 2 âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ hai.
  Ví dụ: de’sign, ex’cuse, pa’rade, sup’port, com’plete…

  3. TỪ BA ÂM TIẾT TRỞ LÊN (THREE-OR-MORE SYLLABLE WORDS)

  – Những từ có 3 âm tiết trở lên, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ phải sang trái.
  Ví dụ: e’conomy, ‘industry, in’telligent, ’specialise, ge’ography…

  – Nhưng nếu là từ vay mượn của tiếng Pháp (thông thường tận cùng là -ee hoặc -eer) thì trọng âm lại rơi vào âm tiết cuối cùng ấy.
  Ví dụ: engi’neer, volun’teer, employ’ee, absen’tee…

  4. TỪ TẬN CÙNG BẰNG – ION, – IC(S)

  Những từ tận cùng bằng -ion, -ic(s) không kể có bao nhiêu âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết trước nó.

  Ví dụ: re’vision, tele’vision, pro’fession, pro’motion, so’lution, me’chanics, eco’nomics, e’lastic, ‘logic…

  5. TỪ TẬN CÙNG BẰNG – CY, -TY, -PHY, -GY, -AL

  Những từ tận cùng bằng -cy, -ty, -phy, -gy, -al không kể có bao nhiêu âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba tính từ phải sang trái.

  Ví dụ: de’cocracy, relia’bility, bi’ology, pho’tography, se’curity, po’litical, ‘critical, eco’nomical…

  6. SỰ THAY ĐỔI TRỌNG ÂM KHI THAY ĐỔI TỪ LOẠI (STRESS SHIFT)

  – Một từ khi thay đổi từ loại, vị trí trọng âm sẽ thay đổi.

  Danh từ (n) -> động từ (v) ‘record (n) re’cord (v)
  ‘comment (n) com’ment (v)
  ‘present (n) pre’sent (v)

  Tính từ (adj) -> động từ (v) ‘perfect (adj) pre’fect(v)
  Ngoại lệ: thay đổi nghĩa.

  Ví dụ:
  ‘invalid (người tàn tật), in’valid (không còn giá trị nữa).

  7. TỪ DÀI TRÊN 4 ÂM TIẾT (WORDS OF MORE THAN 4 SYLLABLES)

  Những từ dài thường có 2 trọng âm: trọng âm chính (primery stress) và trọng âm phụ (secondary stress).

  in,dustriali’sation
  inter’national
  comple’mentary

  8. TỪ GHÉP (NHỮNG TỪ DO HAI THÀNH PHẦN GHÉP LẠI) (COMPOUNDS)

  – Nếu từ ghép là một danh từ (n) thì trọng âm rơi vào thành phần thứ nhất.
  Ví dụ: ‘penholder, ‘blackbird, ‘greenhouse, ‘boyfriend, ‘answerphone…

  – Nếu từ ghép là một tính từ (adj) thì trọng âm rơi vào thành phần thứ hai.
  Ví dụ: bad-’tempered, old-’fashioned, one-’eyed, home’sick, well-’done…

  – Nếu từ ghép là một động từ (v) thì trọng âm rơi vào thành phần thứ hai.
  ví dụ: under’stand, over’look, fore’cast, mal’treat, put’across…
   
  2 Peoples like this