Thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản phụ cấp xăng xe, tiền điền thoại

NtALaZy23/6/15

 1. NtALaZy

  NtALaZy New Member

  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Tham gia ngày
  29/5/15
  Khoản chi phụ cấp tiền xăng xe, tiền điện thoại ở mức nào thì không chịu thuế
  TNCN và được tính vào chi phí được trừ
  Rất nhiều thắc mắc, băn khoăn xung về khoản chi phụ cấp xăng xe và điện
  thoại cho người lao động. Để phục vụ cho công tác quyết toán cuối năm được tốt,
  Dịch vụ kế toán GDT xin chia sẻ với các bạn vấn đề này.
  1/ Tiền xăng xe
  Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, tại điều 6, khoản 2, điểm 2.2 về khấu hao
  tài sản, có quy định khấu hao của xe ô tô chở người lao động được tính vào chi phí
  được trừ khi xác định thuế TNDN.
  Căn cứ theo Thông tư 151/2014/TT-BTC tại Điều 1 quy định các khoản chi
  không được tính vào chi phí được trừ như sau:

  “2.31. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản
  chi sau:
  .......
  - Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi
  đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều
  trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người
  lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con
  của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ,
  tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi
  có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực
  hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.”
  Như vậy , theo quy định của 2 Thông tư trên, khoản chi về khấu hao xe đưa
  đón người lao động, và khoản chi xăng xe đưa đón người lao động được tính vào
  chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN. Người lao động cũng không chịu thuế
  TNCN của chi phí xăng xe đưa đón này, vì lợi ích mang tính tập thể, không xác
  định cho từng cá nhân.

  Theo điều 2, khoản 2 điểm a Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những
  khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công bao gồm:
  2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
  Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ
  người sử dụng lao động, bao gồm:
  a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới
  các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
  b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau
  ........
  Nếu doanh nghiệp quy định phụ cấp tiền xăng xe cho người lao động, như
  một khoản phụ cấp theo lương, thì tiền phụ cấp này được tính vào chi phí được trừ
  khi xác định thuế TNDN và là khoản phụ cấp theo lương chịu thuế TNCN

  2/ Tiền điện thoại:

  Theo quy định tại điểm đ.4, khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy
  định những khoản phụ cấp là thu nhập chịu thuế của người lao động, trong đó có:
  đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,...
  cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước.
  Vậy mức chi hiện hành của Nhà nước được quy định như thế nào? Mức chi
  thế nào thì người lao động không phải chịu thuế TNCN?

  Theo Quyết định số 17/VBHN-BTC, ngày 4/3/2014 của Bộ tài chính, về tiêu
  chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối
  với lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức
  chính trị xã hội có quy định:
  Điều 1. Điện thoại cố định trang bị tại nhà riêng và điện thoại di động là tài
  sản của Nhà nước trang bị cho cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự
  nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để sử dụng cho các hoạt động
  công vụ.
  Điều 2 của quyết định này quy định các cấp lãnh đạo cao cấp được trang bị và
  cấp tiền điện thoại hàng tháng
  Điều 5 quy định mức mua máy điện thoại cấp riêng cho các cán bộ có tiêu
  chuẩn là :
  1. Tiền mua máy 300.000 đồng/máy đối với điện thoại cố định và 3.000.000
  đồng/máy đối với điện thoại di động.
  Điều 6 quy định mức tiền cấp cho những cán bộ được trang bị điện thoại là :
  1. Các cán bộ nêu tại các điểm a, b và c của khoản 2 Điều 2: mức 300.000
  đ/máy/tháng đối với điện thoại cố định và 500.000 đ/tháng đối với điện thoại di
  động.
  2. Các đối tượng nêu tại các điểm d, đ , e và g của khoản 2 Điều 2 : mức
  200.000 đ/ máy/tháng đối với điện thoại cố định và 400.000 đ/tháng đối với điện
  thoại di động.
  3. Các đối tượng còn lại: mức 100.000 đ/máy/tháng đối với điện thoại cố định
  và 250.000 đ/tháng đối với điện thoại di động.

  Theo quy định của Quyết định này, chỉ một số cán bộ lãnh đạo mới được
  trang bị điện thoại và cấp tiền điện thoại hàng tháng để thực hiện các công vụ. Mức
  tiền mua máy cao nhất là : 3 trđ/ máy. Mức tiền cấp cho những cán bộ được trang
  bị điện thoại cao nhất là : 800.000đ/ người / tháng

  Theo khoản 1, điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, quy định những khoản chi
  được trừ khi xác định thuế TNDN là:
  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh
  của doanh nghiệp;
  b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  .....
  Như vậy, nếu tiền khoán điện thoại cho người lao động, liên quan đến hoạt
  động SXKD của doanh nghiệp, như khoán cho những cá nhân cần giao dịch với
  khách hàng qua điện thoại di động, lãnh đạo doanh nghiệp...và ở mức như quy định
  của Nhà nước, thì cá nhân không chịu thuế TNCN và được tính vào chi phí được
  trừ khi xác định thuế TNDN. Nếu mức khoán này cao hơn quy định của Nhà nước,
  thì những cá nhân đó phải chịu thuế TNCN từ mức vượt quy định
  Nếu phụ cấp điện thoại được tính theo lương cho tất cả các lao động trong
  doanh nghiệp, thì phụ cấp đó được tính vào chi phí được trừ, nhưng cá nhân người
  lao động phải chịu thuế TNCN

  Lưu ý : Phụ cấp, khoán tiền điện thoại, hay xăng xe đều phải được quy định
  trong Quy chế của doanh nghiệp, hay hợp đồng lao động, Thoả ước lao động tập
  thể


  Dịch vụ kế toán thuế GDT cảm ơn bạn đã quan tâm! Tìm hiểu thêm về dich vu ke toan GDT:
  http://ketoanthuevietnam.net/dich-vu-ke-toan/