Tìm gia sư chấm điểm đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 tuần 1

hoiah11/9/13

 1. hoiah

  hoiah New Member

  Bài viết:
  12
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  9/7/13
  Thế là tuần đầu của năm học mới đã trôi qua, một tuần học mơí sắp đến. Để giúp các em học sinh lớp 6 nắm chắc kiến thức tiếng Anh ngay từ đầu, các bạn gia sư tiếng Anh tại Hà Nội sau mỗi tuần học cần phải có các bài kiểm tra để xào lại kiến thức đã học trong tuần cho các em và giúp các em chuẩn bị cho tuần học mới. sau đây là một mẫu đề kiểm tra tiếng Anh tuần 1 các bạn gia sư có thể tham khảo.

  ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1

  I. Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm)
  1. ______ is your name ?.
  A. Who
  B. What
  C. Where
  D. How
  2. That is ______ ruler.
  A. a
  B. an
  C. the
  D. I
  3. ______ ? Fine , thanks .
  A. How are you
  B. How old are you
  C. What’s your name
  D. What is this
  4. There ______ five people in my family.
  A. is
  B. are
  C. am
  D. do
  5. Is ______ your teacher? – Yes, it is
  A. there
  B. those
  C. these
  D. this
  6. ______ people are there in your family?
  A. How many
  B. What
  C. How
  D. When
  7. How old is he? – He’s ______
  A. fifth
  B. second
  C. first
  D. fifteen
  8. What ______he______ ? – He’s an engineer.
  A. does – do
  B. do – does
  C. do – do
  D. does – does
  9. Hoa brushes ______ teeth every morning.
  A. his
  B. her
  C. my
  D. your
  10. Where do you live? ______ .
  A. I live in Hanoi
  B. I’m at school
  C. I’m twelve years old
  D. I’m fine. Thanks
  11. Tìm từ có cách phát âm khác ở phần gạch chân:
  A. couches
  B. benches
  C. houses
  D. tomatoes
  12. ______ ? – It’s an eraser.
  A. What’s your name?
  B.Who is that?
  C. What’s that?
  D.Where is that?
  13. Tìm từ khác loại:
  A. teacher
  B.classmate
  C. student
  D. board
  14. How many ______ are there in your class? – There are 35.
  A. benchies
  B.bench
  C. benches
  D. benchs
  15. How old is your mother? ______ .
  A. He’s forty years old
  B.She’s forty
  C. She’s forty year old
  D. A & C are correct
  II. Cho dạng đúng của động từ “to be” (1 điểm)
  1. She a teacher.
  2. We doctors .

  3. Hoang and Thuy students.

  4. I Chi.


  III. Nối một câu ở A và một câu trả lời ở B (2 điểm)
  A
  1. Hello. Is your name Phong?.
  2. How are you?
  3. How old are you?
  4. Where do you live?
  5. What do you do?

  B
  a. I’m sixteen years old.
  b. On Nguyen Trai street.
  c. I am a student
  d. Yes. My name is Phong.
  e. That’s right, I am.
  f. I’m fine. Thank you. How about you?


  1. 4.
  2. 5.
  3.


  IV. Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi. (2 điểm)
  My name is Tâm. I’m a teacher. I live in a city. I get up at five every day. I go to school at a quarter to seven. The school is not near my house. It’s very beautiful. There’s a lake near the school. There are trees and flowers in the school. In front of the school, there is a river. Behind the school, there are flowers. Behind the flowers, there are tall trees. The police station is next to the school.1. What does Tâm do?
  –>

  2. Where does she live?
  –>

  3. Is the school near her house?
  –>

  4. Is there a river or a lake near the school?
  –>

  5. What is in front of the school?
  –>


  V. Sắp xếp trật tự từ trong các câu sau để tạo thành câu hoàn chỉnh (2 điểm)
  1. do / what / she / does / ?
  –>

  2. school / I / and / this / my/ student / am / a / is
  –>

  3. eraser / that / is / your / ?
  –>

  4. Mai’s class / students / are / twenty / in / there.
  –>

  5. book / where / my / is?
  –>

  Bài kiểm tra được xây dựng trên cơ sở tuần học 1 của chương trình tiếng Anh lớp 6 THCS, làm được hết các bài tập này có nghĩa là các em học sinh lớp 6 đã hiểu và nắm chắc kiến thức của tuần học đầu tiên, các bạn gia sư tiếng Anh tại Hà Nội có thể yên tâm và chuẩn bị bài học mới cho các em rồi.