Trình tự quản lý chất lượng khảo sát thi công công trình xây dựng

Thảo luận trong 'Cần bán' bắt đầu bởi tonquyennth, 1/8/16.

 1. tonquyennth New Member

  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG thăm dò xây dựng

  Điều 11. Trình tự quản lý chất lượng khảo sát thi công

  1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ lập quy trình bảo trì công trình xây dựng .

  2. Lập và phê duyệt thủ pháp khoa học điều tra thi công .

  3. Quản lý chất lượng công tác thăm dò lắp đặt .

  4. Nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát thi công .

  Điều 12. Nhiệm vụ khảo sát triển khai

  1. Nhiệm vụ khảo sát thi công được lập cho công tác khảo sát phục vụ việc lập dự án đầu tư thi công , phân bổ thi công công trình, sắp đặt khắc phục , sửa chữa , mở rộng, nâng cấp công trình hoặc chuyên dụng cho các công tác khảo sát khác có liên quan đến sinh hoạt thi công .

  2. Nhiệm vụ điều tra triển khai do nhà thầu phân bổ lập. giả dụ chưa lựa tậu được nhà thầu bố trí , người kết luận đầu tư hoặc chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực lập nhiệm vụ điều tra thi công .

  3. những nội dung của nhiệm vụ điều tra xây dựng bao gồm:

  a) tiêu chí thăm dò lắp đặt ;

  b) Phạm vi thăm dò triển khai ;

  c) Tiêu chuẩn thăm dò triển khai được áp dụng;

  d) khối lượng những loại công tác thăm dò thi công (dự kiến) và dự toán giá cả cho công tác thăm dò triển khai ;

  đ) Thời gian bắt đầu khảo sát thi công .

  4. Nhiệm vụ điều tra triển khai được sửa đổi, bổ sung trong những trường hợp sau:

  a) Trong quá trình thực hiện khảo sát lắp đặt , phát hiện các yếu tố khác thường có thể ảnh hưởng trực tiếp tới bí quyết bố trí hoặc khi có biến đổi nhiệm vụ phân bố cần phải bổ sung nhiệm vụ khảo sát triển khai ;

  b) Trong quá trình phân bổ , nhà thầu thiết kế phát hiện nhiệm vụ khảo sát thi công , báo cáo thăm dò thi công không đáp ứng nhu cầu phân chia ;

  c) Trong công đoạn lắp đặt , phát hiện các chi tiết khác thường so với tài liệu thăm dò , bố trí có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, biện pháp xây dựng thi công công trình.

  5. khi lập nhiệm vụ điều tra phải nhìn xét nhiệm vụ thăm dò và kết quả điều tra đã thực hiện ở bước thiết kế trước và các kết quả điều tra có liên quan được tiến hành trước đó (giả dụ có).

  Điều 13. phương án kỹ thuật khảo sát lắp đặt

  1. Nhà thầu khảo sát lập bí quyết khoa học điều tra thi công ưng ý với nhiệm vụ điều tra xây dựng , các tiêu chuẩn về điều tra lắp đặt được áp dụng và trình chủ đầu tư phê duyệt.

  2. Nội dung cách giải quyết kỹ thuật điều tra triển khai :

  a) Cơ sở lập thủ pháp kỹ thuật điều tra xây dựng ;

  b) Thành phần, trọng lượng công tác điều tra thi công ;

  c) phương án , trang bị thăm dò và phòng thí nghiệm được dùng ;

  d) Tiêu chuẩn điều tra thi công áp dụng;

  đ) Tổ chức bắt đầu và biện pháp kiểm soát chất lượng của nhà thầu điều tra lắp đặt ;

  e) Tiến độ tiến hành ;

  g) Biện pháp đảm bảo an toàn cho người, đồ vật , những công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình lắp đặt khác trong khoảng trống thăm dò ; biện pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong diện tích khảo sát và phục hồi hiện trường sau lúc kết thúc điều tra .

  3. Chủ đầu tư kiểm tra và phê duyệt giải pháp công nghệ điều tra thi công . Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị cố vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra bí quyết công nghệ thăm dò thi công làm cơ sở cho việc phê duyệt.

  Điều 14. Quản lý chất lượng công tác thăm dò xây dựng

  1. Nhà thầu khảo sát có trách nhiệm sắp đặt đủ người có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp để thực hiện khảo sát theo quy tắc của hợp đồng xây dựng ; cử người có đủ điều kiện năng lực để làm chủ nhiệm điều tra và tổ chức tiến hành biện pháp kiểm soát chất lượng nguyên tắc tại cách giải quyết kỹ thuật khảo sát triển khai .

  2. Tùy theo quy mô và loại hình khảo sát , chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức giám sát thăm dò xây dựng theo các nội dung sau:

  a) Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu thăm dò lắp đặt bao gồm nhân lực, vật dụng thăm dò tại hiện trường, phòng thí nghiệm (trường hợp có) được sử dụng so với bí quyết điều tra xây dựng được duyệt và quy tắc của hợp đồng lắp đặt ;

  b) Theo dõi, kiểm tra việc tiến hành thăm dò thi công bao gồm: Vị trí điều tra , trọng lượng khảo sát , quy trình tiến hành thăm dò , lưu giữ số liệu điều tra và mẫu thí nghiệm; kiểm tra thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; kiểm tra công tác bảo đảm an toàn học tập , an toàn môi trường trong công đoạn thực hiện thăm dò .

  3. Chủ đầu tư được quyền đình chỉ việc làm điều tra khi phát hiện nhà thầu không tiến hành đúng phương pháp thăm dò đã được phê duyệt hoặc các quy định của hợp đồng triển khai .

  Điều 15. Nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

  1. Căn cứ bắt đầu thăm dò xây dựng .

  2. Quy trình và phương pháp khảo sát thi công .

  3. Khái quát về vị trí và điều kiện tự nhiên của diện tích điều tra lắp đặt , đặc điểm, quy mô, bản chất của công trình.

  4. khối lượng thăm dò triển khai đã thực hiện .

  5. Kết quả, số liệu điều tra thi công sau khi thí nghiệm, phân tích.

  6. những ý kiến phán xét , tập trung , đề xuất (ví như có).

  7. kết luận và kiến nghị.

  8. các phụ lục tất nhiên .

  Điều 16. Nghiệm thu, phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng

  1. Nghiệm thu báo cáo kết quả điều tra lắp đặt :

  a) Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng việc làm khảo sát lắp đặt đã bắt đầu , nhìn xét sự yêu thích về quy cách, số lượng và nội dung của báo cáo thăm dò so với nguyên tắc của nhiệm vụ điều tra triển khai , thủ pháp công nghệ điều tra thi công được chủ đầu tư phê duyệt và quy tắc của hợp đồng triển khai ; thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả điều tra thi công bằng văn bản đến nhà thầu khảo sát trường hợp đạt đề nghị .

  giả dụ báo cáo kết quả thăm dò xây dựng chưa đạt nhu cầu , chủ đầu tư gửi nhà thầu thăm dò ý kiến không chấp thuận nghiệm thu bằng văn bản, trong đó nêu những nội dung chưa đạt nhu cầu mà nhà thầu thăm dò phải chỉnh sửa hoặc phải thực hiện khảo sát lại;

  b) Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị cố vấn có đủ điều kiện năng lực để kiểm tra báo cáo kết quả thăm dò xây dựng làm cơ sở cho việc kết luận nghiệm thu.

  2. Chủ đầu tư phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả thăm dò xây dựng sau khi thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo này và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình.

  3. Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát thi công do mình tiến hành . Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả điều tra xây dựng của chủ đầu tư không làm mới và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng thăm dò lắp đặt do nhà thầu điều tra bắt đầu .

  4. Báo cáo kết quả điều tra thi công là thành phần của hồ sơ làm xong công trình và được lưu trữ theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.
  Lưu ý: Bạn phải Đăng nhập để có thể xem đầy đủ đề thi, tài liệu.

Chia sẻ trang này