Ví dụ về xác định tỷ suất chiết khấu, tỷ suất vốn hóa

heaven tad8/4/11

 1. heaven tad

  heaven tad New Member

  Bài viết:
  1,987
  Đã được thích:
  1,319
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  5/3/11
  Ví dụ về xác định tỷ suất chiết khấu, tỷ suất vốn hóa
  (Kèm theo Tiêu chuẩn số 09 - TĐGVN 09)
   

  Các file đính kèm:

 2. duongha_cfo

  duongha_cfo New Member

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Tham gia ngày
  15/5/11
  Phần VII. Các nguồn lực và kế hoạch sử dụng quỹ
  Nguồn vốn:
  Vốn đầu tư của B3D3 : 280.000.000 đồng
  Vốn vay ngân hàng : 840.000.000 đồng
  Tổng số : 1.120.000.000 đồng
  Chi phí:
  Trang thiết bị : 120.000.000 đồng
  Hàng lưu kho : 440.000.000 đồng
  Chi phí ban đầu : 160.000.000 đồng
  Vốn lưu động : 400.000.000 đồng
  Tổng số : 1.120.000.000 đồng
  Tài sản thế chấp:
  Trang thiết bị + hàng lưu kho : 560.000.000 đồng
  Nhà riêng : 280.000.000 đồng
  Tổng số : 840.000.000 đồng
  Người lập ký: B3D3
  Tổ chức bảo lãnh: Hội quản trị kinh doanh nhỏ
  Tổng nhà sáchphát hành sách Việt Nam
  \


  Báo cáo thu nhập dự kiến.
  ĐVT: Triệu đồng
  Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
  Tổng doanh thu
  Trừ: Giá vốn hàng bán 1200
  744 1300
  806 1300
  806 1700
  1054 2100
  1302
  Lãi gộp 456 494 494 646 798
  Các chi phí:
  Tiền quảng cáo
  Phí dịch vụ thẻ tín dụng
  Tiền khấu hao
  Các khoản phải trả
  Phí bảo hiểm
  Lãi ngân hàng
  Tiền bảo dưỡng
  Tiền bưu phí
  Tiền thuê tư vấn
  Tiền thuê nhà
  Lương nhân viên
  Thuế
  Tiền điện thoại
  Tiền đi lại
  Tiền điện nước
  Chi phí khác
  100
  7,2
  20
  45
  60
  75,2
  4,8
  16,8
  20
  150
  75
  35
  15
  3,6
  25
  37
  20
  7,8
  20
  45
  60
  72,4
  5,2
  16
  20
  150
  115
  35
  13,8
  3,6
  25
  37
  60
  7,8
  20
  0
  0
  71,4
  5,2
  20,4
  0
  150
  115
  35
  14,6
  4,2
  25
  37

  40
  13
  20
  0
  0
  75,2
  6,8
  23,8
  0
  150
  75
  35
  13,6
  5,2
  25
  37

  20
  16,2
  20
  0
  0
  73,2
  8,4
  29,4
  0
  150
  110
  35
  14,4
  6,2
  25
  37
  Tổng chi phí 689,6 645,8 565,6 519,6 544,8
  Lãi (lỗ trước thuế) (233,6) (151,8) 71,6 126,4 253,2
  Phần VIII: Phân tích tài chính dự án:

   Xác định vốn đầu tư
   Tổng vốn đầu tư:
  Vốn cố định: Đầu tư tài sản cố định của dự án: 720.000.000 đồng
  Vốn lưu động: Tài trợ tài sản lưu động của dự án khi thực hiện: 400.000.000 đồng
   Chi phí vốn
  Vốn chủ sở hữu : Re = 14%
  Vốn vay (Sau thuế) : Rd = RdTT(1-T) = 12(1-25%) = 9%
   Chi phí vốn trung bình của dự án: WACC
  (Weighted Average Cost Of Capital)

  E: Vốn chủ sở hữu
  D: Vốn vay
  V=E+D = 280 +840 = 1120 (triệu đồng)
  Re : Suất sinh lợi cổ đông kỳ vọng
  Rd : Lãi suất vay
  T là thuế suất thuế TNDN (T =25%)
  Sở dĩ với các khoản nợ vay, người ta tính thêm 1-T là vì tác dụng của lá chắn thuế (Tax Shield), vì lãi vay là 1 chi phí được khấu trừ khi tính thuế TNDN.
  Nếu phần lãi vay đã tính sau thuế thì ko cần có 1-T nữa vì nó được tính trong DxR rồi.
  Nếu ngân hàng bỏ qua 1-T thì có thể họ cho rằng tác dụng của lá chắn thuế không đáng kể trong chi phí sử dụng vốn nên bỏ đi để mô hình đỡ phức tạp. Hoặc là họ muốn giảm thiểu rủi ro bằng quan điểm cho rằng DN chưa chắc đã có lời, nên lá chắn thuế ko phát huy tác dụng, bỏ (1-T) đi để tăng WACC lên và để xem với chuyện như vậy xảy ra thì với mức WACC cao như thế DN có còn đủ khả năng trả nợ hay không.
  Chi phí vốn vay của ta ở trên đã tính thuế nên công thức tính WACC trở thành :
  Vậy :
  Thành phần vốn Trọng số Chi phí vốn CP vốn TP theo trọng số
  Nợ 0,75 9% 6,75%
  Vốn chủ sở hữu 0,25 14% 3,5%
  Tổng 1,00 ---- WACC = 10,25%
  Như vậy cứ trong 100 đồng vốn huy động thì có 75 đồng vốn vay (Rd = 9%) và 25 đồng vốn của chủ sở hữu (Re = 14%)


   Dòng tiền sau thuế của dự án
  Khoản mục 0 1 2 3 4 5
  1 CP ĐT ban đầu -1120
  2 Doanh thu 1200 1300 1300 1700 2100
  3 CP vận hành 594,4 553,4 474,2 424,4 451,6
  4 CFBT (2-3-1) -1120 605,6 746,6 825,8 1275,6 1648,4
  5 Khấu hao 20 20 20 20 20
  6 TN chịu thuế(4-5) 585,6 726,6 805,8 1255,6 1628,4
  7 Thuế thu nhập(6*T) 146,4 181,65 201,45 313,9 407,1
  8 Lãi sau thuế(6-7) 439,2 544,95 604,35 941.7 1221.3
  9 CFAT (4-7) -1120 459,2 564,95 624,35 961,7 1241,3
  Chi phí vận hành không bao gồm khấu hao và lãi vay:
  Thuế thu nhâp hiện hành: T =25%
   Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả dự án.
   Giá trị hiện tại thuần – NPV
  NPV là chênh lệch giữa thu nhập và chi phí của dự án quy về thời điểm hiện tại với tỷ suất chiết khấu thích hợp.
   Suất thu lợi nội tai – IRR
  ???????????????????????????????????????????
   Thời gian hoàn vốn - Tp
  ?????????
   Lợi ích/Chi phí (B/C)
  ??????????????????????????????


   Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát hoạt động của dự án.

  Tài liệu tham khảo
  ?????????????
  MỤC LỤC
  ????????????????
   

Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng

 1. tỷ suất triết khấu

  ,
 2. ví du tính tỷ suất chiết khấu

  ,
 3. ví dụ tiêu chuẩn về vốn

  ,
 4. xac dinh ty suat von hoa