37 chuẩn mực kiểm toán

Thảo luận trong 'Tài liệu học kiểm toán căn bản' bắt đầu bởi chupachupu, 25/4/11.

 1. QUYẾT ĐỊNH
  CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 120/1999/QĐ-BTC
  NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH VÀ
  CÔNG BỐ 4 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  - Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính;
  - Căn cứ Nghị định số 07/CP ngày 29/1/1994 của Chính phủ ban hành Quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân;
  Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất lượng của kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân; Kiểm tra, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập, lành mạnh hoá thông tin tài chính trong nền kinh tế quốc dân;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,