M.n làm giúp mình bài tập về vốn lưu động với

Thảo luận trong 'Đề thi tài chính doanh nghiệp I' bắt đầu bởi ruby.smile, 20/3/14.

 1. Bài 1: Tại DN X năm kế hoạch có các số liệu như sau (ĐVT: triệu đồng)
  I. Năm báo cáo:
  1. Số dư VLĐ bình quân 4 qúi như sau:
  Qúi 1: 3640 - qúi 2: 3680 - qúi 3: 3700 - qúi 4: 3720
  - Số VLĐ thực có đến 30/9: 3680
  Trong qúi 4 dự kiến tăng thêm 1 số VLĐ: 30 do nhận góp vốn liên doanh
  2. DTT tiêu thụ sản phẩm X là 18951
  3. Sản phẩm X tồn kho cuối năm 1000 sản phẩm
  II. Năm kế hoạch:
  1.Số lượng sản phẩm X sản xuất cả năm 30000 sản phẩm
  2. Năm kế hoạch ngoài tiêu thụ hết số sản phẩm tồn kho đầu năm còn tiêu thụ được 90% số sản phẩm sx trong năm
  3. Giá bán đơn vị sản phẩm X chưa có VAT 0,76/sp
  4. Kỳ luân chuyển bình quân năm 1 vòng quay VLĐ rút ngắn 10 ngày so với kỳ báo cáo
  5. Năm kế hoạch dự kiến trả vốn góp liên doanh số tiền 50
  Yêu cầu:
  1. Xác định nhu cầu VLĐ năm kế hoạch
  2. Đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ qua chỉ tiêu L, K
  3. Xác định VLĐ thừa, thiếu so với nhu cầu VLĐ thường xuyên, cần thiết năm kế hoạch


  Bài 2: DN X có tài liệu như sau (ĐVT: triệu đồng)
  I. Tài liệu năm báo cáo:
  1. Số dư VLĐ 3 qúi đầu năm như sau:
  Ngày 1/1: 830 - ngày 31/3: 850 - ngày 30/6: 865 - ngày 30/9: 870
  2. DT tiêu thụ sản phẩm thực tế 3 qúi là 3000
  3. Thuế GTGT thực tế đã nộp 3 qúi đầu năm là 500
  4. Số VLĐ thực có đến ngày 30/9 năm báo cáo là 870
  5. Dự kiến tình hình sx trong qúi 4 như sau:
  - DT tiêu thụ sp cả qúi 1100
  - Thuế GTGT phải nộp trong qúi 160
  - Bổ sung nhu cầu VLĐ từ qũy đầu tư ptriển 380,06
  - Trả VLĐ liên doanh cho đ.vị góp vốn 50
  - Số dư VLĐ cuối qúi 880
  - Số dư sp A cuối qúi 300sp
  II. Tài liệu năm kế hoạch:
  1. Số lượng sp A sx cả năm 10000 sp
  2. Dự kiến số lượng sp A tồn kho cuối năm bằng 10% số lượng sp sx trong năm
  3. Từ ngày 1/1 giá bán đ.vị sp A 180000đ/sp
  4. Thuế GTGt sp A phải nộp 83,7
  5. DT tiêu thụ sp khác 3000, thuế GTGT phải nộp 150
  6. Kỳ luân chuyển bình quân 1 vòng quay VLĐ năm kế hoạch rút ngắn 18 ngày so vớ năm báo cáo
  Yêu cầu
  1. XĐ nhu cầu VLĐ thường xuyên năm KH
  2. XĐ số VLĐ thừa hoặc thiếu so vớ nhu cầu VLĐ thường xuyên


  Bài 3: Tại DN A có tài liệu sau: (ĐVT: triệu đồng)
  I. Tài liệu năm báo cáo:
  1. Số dư bình quân VLĐ trong 3 qúi đầu năm như sau:
  Qúi 1: 850 quí 2: 866 quí 3: 870,8
  2. Số VLĐ có đến 30/9 năm báo cáo là 660
  3. DT các loại sp 3 quí đầu năm là 4500
  4. Số tiền thuế GTGT phải nộp 900
  5. Tình hình SXKD trong quí 4 như sau:
  - Trích quĩ đầu tư p.triển bổ sung VLĐ 32,53
  - Số VLĐ sử dụng bình quân trong quí 4 là 880
  - DT tiêu thụ sp trong quí 2000
  - Thuế GTGT phải nộp trong quí 400
  II. Tài liệu năm kế hoạch:
  1. DT tiêu thụ sp năm kế hoạch dự kiến tăng 20% so năm báo cáo
  2. Dự tính thuế GTGT phải nộp cả năm 1500
  3. Kỳ luân chuyển VLĐ rút ngắn 9 ngày so với năm báo cáo
  Yêu cầu:
  1. Xác định nhu cầu VLĐ thường xuyền cần thiết cho DN
  2. Xác định số VLĐ thừa hoặc thiếu so với nhu cầu VLĐ năm kế hoạch
   

HVNH - HOC VIEN NGAN HANG FORUM's TAG:

 1. bai tap ve von luu dong co loi giai

  ,
 2. bai tap von luu dong

  ,
 3. xac dinh nhu cau von luu dong nam ke hoach

  ,
 4. bài tập về vốn lưu động,
 5. Bai tap xac dinh nhu cau von luu dong,
 6. bài tập: tài liệu năm báo cáo tài liệu quý 4 năm báo cáo tài liệu năm kế hoạch xác định nhu cầu vôn lưu động bình quân năm kế hoạch,
 7. bài tập xác định nhu cầu vốn lưu động tài chính doanh nghiệp,
 8. bài tập về xac dinh nhu cau vốn luu động theo vòng quay vốn lưu động,
 9. bai tap ve von luu dong,
 10. bài tập vốn lưu động,
 11. bai tap ve xac dinh nhu cau von luu dong,
 12. bai tap von luu dong co loi giai,
 13. bài tập về vốn lưu động trong doanh nghiệp,
 14. bai tap tai chinh doanh nghiep von luu đong,
 15. bài tập tài chính doanh nghiệp về vốn lưu động có lời giải,
 16. bài tập quản trị vốn lưu động,
 17. bai tap va bai giai ve von luu dong,
 18. bài tập xác định vốn lưu động,
 19. xác định nhu cầu vốn lưu động tăng thêm của năm kế hoạch so với năm báo cáo,
 20. nam bao cao nam ke hoach bai tap