Quy định trách nhiệm của kiểm soát viên trong công ty tổ phần ?

Thảo luận trong 'Khác' bắt đầu bởi mlawkey, 12/11/19.

 1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật doanh nghiệp 2014 thì:

  "2. Kiểm soát viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý điều hành công việc kinh doanh của công ty;

  b) Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình chủ sở hữu công ty hoặc cơ quan nhà nước có liên quan; trình chủ sở hữu công ty báo cáo thẩm định;

  c) Kiến nghị chủ sở hữu công ty các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của công ty;

  d) Xem xét bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào của công ty tại trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty. Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về thực hiện quyền chủ sở hữu, về quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên;

  đ) Tham dự và thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng thành viên và các cuộc họp khác trong công ty;

  e) Quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu, quyết định của chủ sở hữu công ty."

  Căn cứ theo quy định tại Điều 168 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

  "Điều 168: Trách nhiệm của Kiểm soát viên

  1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

  2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.

  3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

  4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được phải hoàn trả cho công ty.

  6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả."

  Vì trong thời gian làm trưởng ban kiểm soát, bạn đã không thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao nên bạn đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2014. Căn cứ vào khoản 5 Điều 168 Luật doanh nghiệp 2014, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại nếu việc thiếu trách nhiệm kiểm tra của bạn gây thiệt hại cho công ty. Ngoài ra, bạn còn phải hoàn trả cho công ty mọi thu nhập và lợi ích khác mà bạn có được khi làm kiểm soát viên.
  Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng cổ phần.